ABEL wil in principe fungeren als een nieuw te bewandelen subsidieweg naast andere bestaande wegen en zal geen functie overnemen van andere subsidiegevers.

In het algemeen zullen aanvragers die zich met hun verzoek richting ABEL wenden, subsidiëring nodig hebben voor specifieke activiteiten of eenmalige projecten in Landgraaf.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen behandelt ABEL dan ook primair die activiteiten en projecten die via andere wegen geen of onvoldoende kans hebben om de nodige steun te krijgen, maar die in het algemeen belang ondersteuning bij uitstek verdienen.
Wie kunnen aanvragen?

Met in achtneming van de in de volgende paragraaf genoemde uitgangspunten voor de beoordeling van aanvragen, zal ABEL in principe alleen aanvragen in behandeling nemen van in Landgraaf gevestigde rechtspersonen (verenigingen, stichtingen en andere groeperingen en/of werken t.b.v. de Landgraafse Gemeenschap).

Verder dient de aanvrager:

  1. voor elke subsidieaanvraag gebruik te maken van een aanvraagformulier (hier te downloaden);
  2. voor elk subsidieverzoek recente jaarstukken, exploitatiegegevens e.d. te overleggen;
  3. voor elk subsidieverzoek zorg te dragen voor voldoende documentatie (met name een heldere omschrijving van doelstellingen en noodzaak plus een adequate financiële onderbouwing en verslaglegging).