StichtingAlgemeen Belang Landgraaf
Pasweg 9
6371BJ Landgraaf
Winst en verliesrekening 2017
2017 2016
Baten:
Dividend Expl. Mij. Landgraaf B.V. 2016/2015 119.000 119.000
Dividendbelasting 21.000 21.000
Rente deposito 444 1.411
Schenking Onroerendgoed Landgraaf B.V. 0 100.000
Totaal baten 140.444 241.411
Lasten:
Subsidie-budget 2015/2014:
Projectbijdragen 40.300 76.050
Stimuleringsbijdragen 11.500 3.300
Onderhoud Gemeentelijk Kunstbezit 2e fase 0 25.000
Jeugdsubsidies 38.357 38.346
Rente/ bankkosten 160 188
Bestuurskosten 2.638 2.447
Representatiekosten 0 25
Accountantskosten 1.425 794
Totaal lasten 94.380 146.150
Sub-totaal (baten min lasten) 46.064 95.261
Nagekomen baten 666 32.906
Nagekomen lasten 0 0
Resultaat (negatief) 46.730 128.167
Balans per 31 december 2017
AKTIVA PASSIVA
per 31-12-2017 per 31-12-2016 per 31-12-2016 per 31-12-2016
Effectenbezit 18.151 18,151 Kapitaal en reserves 769.192 722.462
Vorderingen 3.634 5.933  Transistorische posten 69.500 98.900
Liquide middelen 676.907 657.278
Transistorische posten 140,000 140,000
Totaal 838.692 821,362   Totaal 838.692 821.362