StichtingAlgemeen Belang Landgraaf
Pasweg 9
6371BJ Landgraaf
Winst en verliesrekening 2018
2018 2017
Baten:
Dividend Expl. Mij. Landgraaf B.V. 2016/2015 119.000 119.000
Dividendbelasting 21.000 21.000
Rente deposito0 444
Totaal baten 140.000
140.444
Lasten:
Subsidie-budget 2018/2017:
Projectbijdragen 45.115 40.300
Stimuleringsbijdragen 9.000 11.500
Jeugdsubsidies 36.960 38.357
Rente/ bankkosten 128 160
Bestuurskosten 3.677 2.638
Representatiekosten 30 0
Accountantskosten 847 1.425
Totaal lasten 100.112 94.380
Sub-totaal (baten min lasten) 39.888 46.064
Nagekomen baten 4.355 666
Nagekomen lasten 0 0
Resultaat (negatief) 44.243 46.730
Balans per 31 december 2018
AKTIVA PASSIVA
per 31-12-2018 per 31-12-2017 per 31-12-2018 per 31-12-2017
Effectenbezit 18.151 18,151 Kapitaal en reserves 813.435 769.192
Vorderingen 1.566 3.634  Transistorische posten 21.132 69.500
Liquide middelen 674.850 676.907
Transistorische posten 140,000 140,000
Totaal 834.567 838.692   Totaal 834.567 838.692