StichtingAlgemeen Belang Landgraaf
Pasweg 9
6371BJ Landgraaf
Winst en verliesrekening 2021
2020 2021
Baten:
Dividend Expl. Mij. Landgraaf B.V. 2016/2015 119.000 119.000
Dividendbelasting 21.000 21.000
Rente deposito/couponrente 18.234 19.725
Totaal baten 158.234 159.725
Lasten:
Subsidie-budget 2018/2017:
Projectbijdragen 31.000 46.245
Stimuleringsbijdragen 3.000 9.500
Jeugdsubsidies 35.453 34.078
Bijdrage Corona Maatregelen 44.500
Rente/ bankkosten 690 677
Bestuurskosten 4.090 417
Representatiekosten 124
Accountantskosten 944 980
Totaal lasten 119.801 91.896
Sub-totaal (baten min lasten) 38.433 67.829
Nagekomen baten 0 6.000
Nagekomen lasten 0 0
Resultaat (negatief) 38.433 73.839
Koersverlies Rabo certificaten 0 0
Resultaat 38.433 73.839
Balans per 31 december 2021
AKTIVA PASSIVA
per 31-12-2020 per 31-12-2021 per 31-12-2020 per 31-12-2021
Financiele vaste activa 323.701 323.701 Kapitaal en reserves  847.055 920.944
Vorderingen 0 0 Transistorische posten 20.500 58.745
Liquide middelen 403.854 494.988
Transistorische posten 140,000 161,000
Totaal 867.555 979.689   Totaal 867.555 979.689