StichtingAlgemeen Belang Landgraaf
Pasweg 9
6371BJ Landgraaf
Winst en verliesrekening 2016
2016 2015
Baten:
Dividend Expl. Mij. Landgraaf B.V. 2016/2015 119.000 119.000
Dividendbelasting 21.000 21.000
Rente deposito 1.411 6.402
Schenking Onroerendgoed Landgraaf B.V. 100.000 0
Totaal baten 241.411 144.602
Lasten:
Subsidie-budget 2015/2014:
Projectbijdragen 76.050 145.500
Stimuleringsbijdragen 3.300 17.500
Onderhoud Gemeentelijk Kunstbezit 2e fase 25000 0
Jeugdsubsidies 38.346 36.640
Rente/ bankkosten 188 171
Bestuurskosten 2.447 2.085
Representatiekosten 25 0
Drukwerk/update website 0 0
Accountantskosten 794 778
Totaal lasten 146.150 202.674
Sub-totaal (baten min lasten) 95.261 -58.072
Nagekomen baten 32.906 8.610
Nagekomen lasten 0 -2.500
Resultaat (negatief) 128.167 -51.962
Balans per 31 december 2016
AKTIVA PASSIVA
per 31-12-2016 per 31-12-2015 per 31-12-2016 per 31-12-2015
Effectenbezit 18.151 18,151 Kapitaal en reserves 722.462 594,295
Vorderingen 5.933 8,320  Transistorische posten 98.900 190,600
Liquide middelen 657.278 618,424
Transistorische posten 140,000 140,000
Totaal 821,362 784,895   Totaal 821.362 784,895