StichtingAlgemeen Belang Landgraaf
Pasweg 9
6371BJ Landgraaf
Winst en verliesrekening 2019
2019 2020
Baten:
Dividend Expl. Mij. Landgraaf B.V. 2016/2015 119.000 119.000
Dividendbelasting 21.000 21.000
Rente deposito/couponrente 10.096 18.234
Totaal baten 150.096 158.234
Lasten:
Subsidie-budget 2018/2017:
Projectbijdragen 36.500 31.000
Stimuleringsbijdragen 13.100 3.000
Jeugdsubsidies 34.870 35.453
Bijdrage Corona Maatregelen 44.500
Rente/ bankkosten 508 690
Bestuurskosten 3.374 4.090
Representatiekosten 30 124
Accountantskosten 883 944
Totaal lasten 89.265 119.801
Sub-totaal (baten min lasten) 60.831 38.433
Nagekomen baten 826 0
Nagekomen lasten 0 0
Resultaat (negatief) 61.657 38.433
Koersverlies Rabo certificaten 66.470 0
Resultaat -4813 38.433
Balans per 31 december 2019
AKTIVA PASSIVA
per 31-12-2019 per 31-12-2020 per 31-12-2019 per 31-12-2020
Financiele vaste activa 318,151 323.701 Kapitaal en reserves 808.622 847.055
Vorderingen 0 0 Transistorische posten 10.500 20.500
Liquide middelen 360.971 403.854
Transistorische posten 140,000 140,000
Totaal 819.122 867.555   Totaal 819.122 867.555