Beleidsuitgangspunten bij de beoordeling van aanvragen

De Commissie Bestedingen van ABEL hanteert bij de beoordeling van de subsidieaanvragen de volgende uitgangspunten:

  1. Het doel van de aanvraag moet dienstig zijn aan de Landgraafse samenleving.
  2. In principe worden geen onderwerpen en terreinen uitgesloten, omdat ABEL conform de statuten alle facetten van de Landgraafse samenleving een warm hart toedraagt.
  3. Aanvragen die direct gerelateerd zijn aan projecten die in feite tot het takenpakket van de overheid behoren, zullen niet in behandeling worden genomen. In dit verband zijn wel aanvragen denkbaar die kunnen worden beschouwd als wenselijke toevoeging en verdere verbetering van de kwaliteit van de betreffende activiteiten.
  4. Omdat eventuele subsidiëring in principe betrekking zal hebben op aanvragen die een Landgraafs belang dienen, zullen aanvragen die louter het eigen belang van instellingen, verenigingen dan wel particulieren tot doel hebben (c.q. commerciële belangen dienen) niet worden gehonoreerd.
  5. De subsidieverlening draagt in principe een eenmalig karakter en mag niet tot doel hebben om geleden of te verwachten exploitatietekorten op te vangen.
  6. De subsidieverlening is met name bedoeld voor activiteiten en projecten die meerwaarde opleveren voor de Landgraafse samenleving dan wel bevorderlijk zijn voor de intensivering van de samenwerking binnen de Landgraafse gemeenschap. Korter gezegd: het effect van de toegekende subsidie moet langer zicht- en voelbaar blijven.
  7. De activiteiten of het project waar de aanvraag op doelt, moet zonder subsidie niet dan wel onvolwaardig te realiseren zijn.
  8. De activiteiten of het project waar de aanvraag op doelt, moet van substantiële omvang zijn.
  9. De activiteit of het project waar de aanvraag op doelt, moet bij voorkeur vernieuwend van aard zijn.

Toezicht op de besteding

Elke verkrijger van een subsidie dient binnen 6 maanden na ontvangst van het subsidiebedrag aan ABEL aan te tonen dat het subsidiebedrag daadwerkelijk aan het aangegeven doel is besteed. Desgewenst zal ABEL hiertoe overlegging van een (accountants)-verklaring eisen.